Montessoripedagogiikka

Lapsen herkkyyskaudet

Montessoripedagogiikka perustuu italialaisen pedagogin, lääketieteen ja kirurgian tohtorin Maria Montessorin (1870­-1952) luomaan metodiin. Montessori painotti lapsuusvuosien tärkeyttä. Hän huomasi, ettei oppiminen ole sattumanvaraista, vaan lapsella on ns. herkkyyskausia, jolloin tiettyjen asioiden ja toimintojen oppiminen tapahtuu helposti ja ilolla.

Alle kouluikäisellä lapsella Montessori mainitsi mm. seuraavia herkkyyskausia:

• aistien kehittäminen; lapsi jäsentää ympäristöään eri aistiensa avulla
• kielellinen kehitys; lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan
• järjestyksen herkkyyskausi; järjestys ympäristössä ja päivärutiinit ovat tärkeitä
• liikkeen koordinaatio; lapsi oppii kehonsa toimintaa ja oppii hallitsemaan sitä
• sosiaalisen käyttäytymisen herkkyyskausi; lapsen mielenkiinto on kohdistunut kodin, koulun ja oman yhteisön tapoihin

Välineistö ja niiden avulla oppiminen

Jos Reggio Emilia -pedagogiikan perustana on projektityöskentely, niin montessorimenetelmän keskeinen osa on kokoelma erilaisia leikkisiä oppimisvälineitä ja -tavaroita. Maria Montessori kehitti ko. välineistön tarkkailtuaan lapsen asteittaista kehitystä.
Montessorivälineistön perusajatus on se, että lapsi tarkastelee yhtä asiaa kerrallaan ja keskittyy siihen. Lempeänväristen ja selkeämuotoisten esineiden avulla lapsi oppii oman toiminnan ja kokemuksen kautta, ja pystyy itse havaitsemaan ja korjaamaan virheensä. Välineet etenevät yksinkertaisesta vaikeampaan ja ne ryhmitellään aiheittain: käytännön työt, aistien kehittäminen, äidinkieli, matematiikka ja kulttuuri. Oppimisen kohde rajataan selkeästi, mutta samalla lapsi johdatetaan eteenpäin ymmärtämään asia aina astetta vaikeammalla tasolla. Välineet tukevat lapsen kutakin herkkyyskautta ja niiden avulla lapsi pystyy toimimaan oman kehitystahtinsa mukaisesti.

Montessorityöskentelyä

Kun lapselle annetaan vastuuta ympäristöstään, hän oppii arvostamaan itseään, ottamaan muun ryhmän huomioon ja kunnioittamaan toista. Lasten keskinäistä kilpailua pyritään välttämään ja sen vuoksi esimerkiksi jokaista montessorivälinettä on vain yksi kappale. Montessoripäiväkodissa ympäristö on valmisteltu siten, että lapsen on helppo hahmottaa se ja toimia siinä. Näin lapsi huomaa pystyvänsä hallitsemaan ympäristönsä ja voi tuntea itsensä luottavaiseksi. Lapsen tiedolliset taidot, tunne-elämä ja sosiaaliset kontaktikyvyt kehittyvät rinnakkain toisiaan tukien.

Lue lisää montessoripedagogiikasta Suomen Montessoriliiton ja Helsingin Montessoriyhdistyksen sivuilta ja montessoriopetuksesta Vantaan kaupungin sivuilta.