Päiväkoti Emilian oma varhaiskasvatussuunnitelma

PÄIVÄKOTI EMILIAN VASU PÄHKINÄNKUORESSA

Montessoripäiväkoti Emilian oma varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) perustuu sekä valtakunnalliseen, että Vantaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa myös henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatussuunnitelma on alle kouluikäisten toimintaa ohjaava opetussuunnitelma, joka perustuu varhaiskasvatuslakiin ja asetuksiin.

TOIMINTA-AJATUS

 • Montessori- ja Reggio Emilia -pedagogiikat -> uskomme ja luotamme lapsen omiin kykyihin ja taitoihin, näkemyksiin ja ideoihin
 • Englannin kielen kielisuihkumenetelmä -> monikulttuurisuuden tiedostaminen ja kulttuuritietous ovat tärkeitä nykymaailmassa

TOIMINTAKULTTUURI

 • Lapsen ainutkertaisuus
 • Yhteisöllisyys ja osallisuus
 • Turvallisuus
 • Yhteistyö perheiden kanssa
 • Kulttuurien moninaisuus ja kielitietoisuus

EMILIAN ARVOT

Päiväkoti Emilian arvot antavat perustan koko toiminnallemme.

 • LAPSILÄHTÖISYYS: Emiliassa noudatetaan lapsilähtöistä pedagogiaa. Kasvatusta ja opetusta lähestytään lapsen näkökulmasta arvostamalla mm. leikin merkitystä oppimisessa. Toteutamme yhdessä lapsilta tulleita ideoita.
 • OSALLISUUS: Osallisuuden tavoitteena on huomioida lasten toiveet ja ideat sekä ottaa ne tosissaan. Tämän kautta lapset saadaan osalliseksi toimintaan. Pienryhmätoiminnan ja koko ryhmän toiminnan tulee olla tasapainossa ja täydentää toisiaan, jotta kaikki pääsevät mukaan tekemiseen.
 • LAPSEN AINUTKERTAISUUS: Yksilöllisyyden tunnistaminen, välittäminen ja turvallisuus ohjaavat aikuisen toimintaa ja vuorovaikutusta lapsen kanssa. Nämä mahdollistavat lapsen ainutkertaisuuden esiintuloa.
 • LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN: Emiliassa luodaan pohja laaja-alaiselle osaamiselle. Se muodostuu taitojen, arvojen, tietojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Tietojen ja taitojen käyttämiseen vaikuttavat lapsen omaksumat asenteet ja arvot, sekä tahto toimia. Osaavalla lapsella on kykyä käyttää tietoa ja taitoa, sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Sekä montessorivälineistö, että projektimainen Reggio Emilia -työskentely tukevat tätä osaamista. Osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän.
 • LUOVUUS, ”Satakielipedagogia”: Lasta rohkaistaan luovuuteen ja ympäristön tutkimiseen käyttämällä ”elämän kaikkia satoja kieliä”, kuten leikkiä, oppimista, osallisuutta ja tunnetaitoja itsensä ja maailman havainnointiin.
 • YHTEISÖLLISYYS: Emilia on tiivis yhteisö, joka koostuu lapsista, vanhemmista ja henkilökunnasta. Vanhempien kanssa käytävä yhteistyö on monipuolista ja pyrimme huomioimaan vanhemmilta tulleita ideoita lasten kanssa työskennellessä. Emiliassa lapset oppivat, kasvavat ja kehittyvät kokonaisvaltaisesti vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Lapset nähdään aktiivisina ihmisinä ja tiedon muokkaajina.
 • TUNTEIDEN HYVÄKSYMINEN: Tulemme vastaan, ohjaamme ja tuemme lasta tunnetiloissa sanoittamalla tilanteita yhdessä lapsen kanssa.
 • RUTIINIT: Emiliassa lapsen arkea rytmittävät arkirutiinit, ruokailut, ulkoilut ja lepohetket. Tämän lisäksi teemme montessoritehtäviä aamupäivisin ja Reggio Emilia- projektityöskentelyä iltapäivisin. Nämä ovat tilanteita, joissa omatoimisuutta harjoitellaan ja kokeillaan, lapsia kannustamalla ja rohkaisemalla.

PEDAGOGINEN TOIMINTA

 • PEDAGOGISET PAINOPISTEET
  Montessorivälineistö, projektimainen Reggio Emilia -työskentely, englannin kielen kielisuihku
 • PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI
  Työtapa, jonka avulla saadaan tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen kohteista, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista, sekä lapsiryhmän toiminnasta konkreettisella ja monipuolisella tavalla. Yksittäisten dokumenttien, esimerkiksi valokuvien, piirrosten tai henkilökunnan havaintojen avulla voidaan yhdessä lasten kanssa tarkastella heidän kehitystään ja oppimistaan.
 • TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN SEKÄ AIKUISTEN ETTÄ YHDESSÄ LASTEN KANSSA
  Emilian työyhteisö arvioi toimintaansa ja sen kehittämistä monin tavoin, esim. vanhemmilta ja lapsilta saadun palautteen kautta. Emilian yhteisissä kaksi kertaa kuussa järjestettävissä suunnittelupalavereissa arvioidaan mennyttä ja suunnitellaan tulevaa. Päiväkodin lapset pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan arjessa toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Lasten kanssa pidetään lasten palavereita ja katsotaan lastenuutisia. Lapset voivat vaikuttaa toimintaansa sekä yksilöllisesti että ryhmän tasolla.

Tästä linkit Opetushallituksen ja Vantaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmiin.